MATO

 

Palaiminti, kurie jaučia dvasinį neturtą, nes jų yra dangaus karalystė.

Jei jūsų teisybė žymiai neviršys rašto žinovų ir farizėjų, jūs nieku būdu neįeisite į dangaus karalystę.

Susiderink su savo bylos priešininku nedelsdamas.

Kiekvienas, kuris pažvelgia į moterį, kad jos užsigeistų, jau svetimoteriavo su ja savo širdyje.

Nesipriešink piktajam. Priešingai, kuris muša tau per dešinį skruostą atsuk jam ir kitą.

Žiūrėkite, kad nedarytumėte savo teisybės žmonių akivaizdoje, norėdami jiems viešai pasirodyti.

Kada duodi išmaldą, tavo kairioji tenežino, ką daro tavo dešinioji, kad tavo išmalda liktų paslėpta.

Kada tu meldiesi, įeik į savo kambarį ir, užsirakinęs duris, melsk savo tėvą slaptoje.

Tėve, kuris esi danguje

Teesie šventas tavo vardas

Teateinie tavo karalystė

Teįvyksta tavo valia,

Kaip danguje taip ir žemėje.

Kasdienės duonos duok mums šiandien.

Ir atleisk mums mūsų kaltes,

Kaip ir mes atleidę savo kaltininkams.

Ir neįvesk mūsų į pagundymą, bet gelbėk mus nuo pikto.

 

Nes jei jūs atleisite žmonėms jų nusikaltimus. Tai ir jums atleis jūsasis dangaus Tėvas.

Nekraukite savo lobių žemėje, bet kraukite sau lobius danguje. Kur yra tavo lobis, ten bus ir tavo širdis.

Įeikite pro ankštuosius vartus.

Iš jų vaisių juos pažinsite.

Nebijokite tų, kurie užmuša kūną, bet sielos negali užmušt; verčiau bijokite, to kuris gali ir sielą ir kūną pražudyti.

Kas pranašą priima pranašu, gaus pranašo atlyginimą.

Burna kalba iš to, kuo širdis prisipildo.

Nes jei jūs turėsite tikėjimą, kaip garstyčių grūdą, nieko jums nebus negalima.

Yra išdarų, kurie patys išsidarė dangaus karalystės labui.

 

Nebūkite susirūpinę savo gyvybe, ką valgysite, nė savo kūnu, kuo vilkėsite, ar gyvybė nėra daugiau už maistą, ir kūnas už aprangą.

Ieškokite dangaus karalystės, o visa kita bus jums pridėta.

Nebūkite susirūpinę rytojum. Nes rytojus rūpinsis savimi. Pakanka dienai josios vargo.

Neteiskite, kad nebūtute teisiami.

Kodėl žiūri į krislą, kuris yra tavo brolio akyje, bet rąsto, kuris yra tavo akyje, nepastebi.

Prašykit – tai bus jums duodama; ieškokite tai rasite; belskite tai bus jum atidaroma.

Gailestingumo aš noriu, ne aukos. Nes aš atėjau ne teisiųjų šaukti, bet nusidėjėlių.

Aš garbinu tave Tėve, kad tu tai paslėpei nuo išmintingųjų ir gudriųjų ir tai apreiškei kūdikiams.

Vargas pasauliui dėl papiktinimų. Vargas žmogui per kurį papiktinimas ateina.

Turtingas sunkiai įeis  į dangaus karalystę, lengviau kupranugaris pralįs pro adatos ausį, nei turtingas įeis į dangaus karalystę.

Kas jūsų tarpe nori tapti didelis, tebūnie jūsų tarnas. Kas jūsų tarpe nori būti pirmas, tebūnie jūsų vergas.

Iš tiesų sakau jums, muitinkai ir paleistuvės eina į dangaus karalystę pirma jūsų.

Mylėk savo artimą kaip patį save, yra daugiau kaip visos deginamos aukos ir atnašos.

Kuris pasiaukština bus pažemintas, ir kuris pasižemina – bus paaukštintas.

Te aplenkie mane šita taurė, tačiau ne kaip aš noriu, kaip tu.

Kas tveriasi kalavijo, žus nuo kalavijo.

 

MORKAUS

 

Aš padarysiu, kad jūs tapsite žmonių žvejais.

Jie buvo giliai mokslo paliesti, nes jis juos mokė kaip tųrįs  įgaliojimą ir ne kaip rašto žinovai. Sveikiesiems nereikia gydytojo, tik ligoniams;

Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, bet nusidėjėlių.

Sabata padaryta žmogui, o ne žmogus sabatai. Žmogaus sūnus yra žmogaus viešpats.

Jei valstybė nesutaria, tai ta valstybė negali išsilaikyti. Ir jei namai savyje nesutaria. Tie namai negalės išsilaikyti.

Kas daro dievo valią, tas mano brolis, sesuo, ir motina.

Kas nori išgelbėti savo gyvybę tas praras ją, o kas praras savo gyvybę, tas išgelbės ją.

Leiskite vaikams eiti pas mane, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums,

kas nepriima Dievo karalystės, kaip vaikas, tas jokiu būdu neįeis į ją.

Kam mane vadini geru? Niekas nėra geras tik Dievas.

Visa, ko meldžiate ir prašote tikėkite, kad jūs tai esate gavę, ir bus jums.

 

LUKO

Gydytojau, pagydyk save patį.

Mylėkite savo priešus, gera darykite tiems, kurie nekenčia jūsų, laiminkite tuos, kurie keikia jus, melskitės už tuos, kurie piktai elgiasi su jumis.

Kiekvienas  būdamas tobulai išlavintas, bus kaip jo mokytojas.

Kam maža atleidžiama, tas maža ir myli.

Niekas uždegęs žiburį, neužvožia jo indu, nė stato po lova, bet stato ant žibinto, kad įeinantiejį matytų šviesą.

Tavo tikėjimas tave išgelbės.

Vargas jums įstatymo žinovams. Nes jūs pasiėmėte žinojimo raktą; jūs patys neįėjote ir tiems, kurie mėgino įeiti, sukliudėte.

Aš dėkoju tau, tėve, kad tai paslėpei nuo išmintingųjų ir protingųjų ir tai apreiškei kūdikiams.

Kokią naudą turėtų žmogus, jei jis laimėtų visą pasaulį, o save pražudytų ar savęs netektų.

Palaiminti, kurie girdi dievo žodį ir jį laiko.

Šventoji dvasia jus mokys tą pačią valandą kas reikia sakyti.

Jei nepadarysite atgailos visi žūsite.

Tėve atleisk jiems, jie nežino ką darą.

Vargas jums įstatymo žinovams nes jūs apkraunate žmones sunkiai pakeliamomis naštomis, o patys nė vienu savo pirštu nepaliečiate tų naštų.

Kiekvienas, kuris neišsižada visų savo nuosavybių, negali būti mano mokytinis.

Bus daugiau džiaugsmo danguje dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio, nekaip dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atgailos.

Kas ištikimas labai mažame dalyke, tas yra ištikimas ir dideliame, ir kas neteisingas labai mažame dalyke, tas neteisingas ir dideliame.

Kas žmonėms aukšta tas bjaurybė Dievo akivaizdoje.

.

Dievo karalystė yra jūsų viduje.

Atidžiai stebėkite save, kad kartais jūsų širdys nebūtų apsunkintos svaiguliu, girtumu ir išsilaikymo rūpesčiais.

Budėkite visą laiką melsdamiesi.

Didžiausias jūsų tarpe pasidaro kaip jauniausias, vadovas kaip patarnautojas.

Tiesinkite viešpaties kelią.

Iš tiesų sakau tau, jei kas nėra užgimęs iš naujo, tas negali matyti dievo karalystės.

 

JONO

Dievas yra dvasia, ir garbintojai turi garbinti dvasia ir tiesa.

Ieškote manęs užmušti, nes mano žodis nedaro pažangos jumyse.

Kas yra iš dievo girdi dievo žodžius.

Aš ir tėvas esame viena.

Tu žmogus būdamas daraisi dievu. Jėzus atsakė jiems:“ar nėra parašyta jūsų istatyme:“aš tariau jūs esate dievai/ jis pavadino dievais tuos, kuriems atėjo dievo žodis, - o raštas negali būti panaikintas.

Jei aš tavęs nemazgosiu tu neturėsi dalies su manimi.

Mano tėvo namuose yra daug gyvenimų.

Žmogaus sūnus pagarbintas ir dievas jame pagarbintas.

Tą dieną jūs pažinsite, kad aš esu tėve, jūs manyje, aš jumyse.

Pasilikite manyje, aš – jūmyse.

O, Kad visi būtų viena...

     Copyright 2008 Joga.
Visos teisės saugomos